GDPR

Registrace uživatelů na portále úřadu a zpracování osobních údajů

1. Registrace na portále podnikatele.praha20.info

1.1. Registrace Uživatele

1.1.1 Registrace Uživatele. Registrace Uživatele může být provedena: elektronicky na webových stránkách podnikatele.praha20.info v záhlaví (horní část) webových stránek.

Uživatel je v rámci registrace povinen uvádět pouze přesné, pravdivé a aktuální údaje. Registraci prostřednictvím Portálu provede Uživatel vyplněním příslušného formuláře na Portálu. Při registraci Uživatel zadá své registrační údaje - jméno, příjmení a email. Dále je nutné potvrdit souhlas s GDPR a souhlas s obchodními podmínkami. Registrace prostřednictvím Portálu je podmíněna výslovnou akceptací těchto Podmínek ze strany Uživatele.

1.1.2 Povinnost aktualizovat registrační údaje. Uživatel má možnost přístupu ke svým registračním údajům. V případě změny registračních údajů je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu tyto údaje aktualizovat. Uživatel registrovaný prostřednictvím Portálu aktualizuje své registrační údaje prostřednictvím Portálu.

1.2. Ukončení registrace

1.2.1. Ukončení registrace Městskou částí. Městská část Praha 20 je oprávněna jednostranně a s okamžitou platností ukončit registraci Uživatele v případě, že Uživatel používá Portál v rozporu s těmito Podmínkami, právním řádem nebo k újmě Města či třetích osob. O ukončení registrace ze strany Městské části bude Uživatel informován prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu Uživatele.

1.2.2. Ukončení registrace Uživatelem. Uživatel registrovaný prostřednictvím Portálu je oprávněn ukončit svou registraci zasláním žádosti o ukončení na emailovou adresu informatika@pocernice.cz. Registrace Uživatele skončí nejpozději 30 dní po doručení emailu provozovateli webových stránek.

1.2.3. Ukončením registrace se rozumí – deaktivace osobního přístupového účtu na portálu www.podnikatele.praha20.info včetně výmazu osobních údajů.

2. Osobní údaje

2.1. Informace o zpracování osobních údajů

2.1.1. Zpracování osobních údajů. Při provozu Portálu dochází ze strany Městské části Praha 20, Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9, IČ:00240192 (dále jen „Městská část“ nebo „MČ“) jako správce osobních údajů ke zpracování osobních údajů Uživatelů – fyzických osob, kteří jsou registrováni podle článku

1.1. 2.1.2. Účel zpracování osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů subjektů údajů je umožnění využívání Portálu a jeho funkcí subjekty údajů, zajištění provozu, rozvoje a bezpečnosti Portálu a poskytování informací subjektům údajů o prováděném zpracování osobních údajů. Město nezpracovává osobní údaje subjektů údajů pro komerční nebo obchodní účely. Město zejména bez předchozího souhlasu subjektů údajů či bez zákonného zmocnění neprodá, nevymění či jinak nezpřístupní zpracovávané osobní údaje třetím osobám; uvedené se netýká anonymních údajů, které v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určitému nebo určitelnému subjektu údajů. Městská část Praha 20 výslovně deklaruje, že zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

2.1.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: a) u fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, přihlašovací údaje pro přístup na Portál a údaje shromážděné či generované při využívání Portálu subjektem údajů; b) nad rámec osobních údajů uvedených pod bodem (i) jsou dále zpracovávány osobní údaje nezbytné pro zpřístupnění funkcí Portálu, které subjekt údajů využívá; o konkrétním rozsahu takto zpracovávaných údajů je subjektu údajů informován vždy při prvním přístupu k příslušné funkci Portálu; pro odstranění pochybností platí, že tyto údaje jsou zpracovávány pouze za předpokladu zpřístupnění konkrétní funkce Portálu na žádost subjektu údajů.

2.1.4. Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu trvání registrace příslušného subjektu údajů na Portál a dále dle 2.1.9.

2.1.5. Další informace o zpracování osobních údajů.

a) Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě. Zpracovávané osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování

b) Zpracovatelé osobních údajů. Zpracovateli osobních údajů jsou subjekty, které Město pověřilo zpracováním osobních údajů subjektů údajů a se kterými uzavřelo písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů nebo oprávnění pracovníci MČ Praha 20

c) Příjemci osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpřístupňovány pouze příslušným zpracovatelům osobních údajů uvedeným pod bodem b).

2.1.6 Poučení o právech subjektů údajů

a) Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům a informace. Subjekt údajů má právo požádat Městskou část Praha 20 o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Informace bude subjektu údajů poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je Městská část Praha 20 oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

b) Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů. Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Městské části Praha 20 své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud se však subjekt údajů rozhodne neposkytnout Městské části Praha 20 osobní údaje, nebude se moci registrovat na Portál a využívat jeho funkce podmíněné registrací.

c) Další práva subjektů údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Městská část Praha 20 provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem nebo Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může podat námitku proti zpracování osobních údajů a požádat o vysvětlení, nebo požadovat, aby Městská část Praha 20 odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může domáhat opravy, doplnění, blokování, omezení zpracování nebo výmazu. Jestliže bude námitka subjektu údajů shledána oprávněnou, Městská část Praha 20 neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Městská část Praha 20 námitce nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo subjektu údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

2.1.7 Oprávnění ke zpracování osobních údajů. Městská část Praha 20 je oprávněna zpracovávat osobní údaje dle těchto Podmínek bez souhlasu jejich subjektů, neboť toto zpracování je nezbytné pro umožnění registrace na webový portál MČ Praha 20.

2.1.8 Ukončení zpracování osobních údajů. Subjekt údajů je oprávněn ukončit zpracování svých osobních údajů formou ukončení registrace na Portálu v souladu s těmito Podmínkami. 2.1.9 Zpracovávání osobních údajů po ukončení registrace. Po ukončení registrace na Portálu mohou být osobní údaje subjektu údajů zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s ustanovením § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně osobních údajů), v nezbytném rozsahu a po dobu 1 měsíce za účelem ochrany oprávněných zájmů Městské části Praha 20, příjemce osobních údajů, subjektů údajů nebo jiné dotčené osoby, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů..

2.1.10 Ukončení zpracování osobních údajů na žádost subjektu údajů. Subjekt údajů je oprávněn kdykoli v průběhu trvání registrace na Portál požádat Městskou část Prahu 20 o ukončení zpracování jeho osobních údajů v rozsahu adresa pro doručování, emailová adresa, telefonní číslo. V takovém případě však Městská část Praha 20 nebude moci poskytovat subjektu údajů služby podmíněné zpracováním příslušného osobního údaje. Registrace na Portál a možnost subjektu údajů využívat služby Portálu, které nejsou podmíněny zpracováním těchto osobních údajů, není ukončením zpracování těchto osobních údajů dotčena.

3. Kontakt pro dotazy a informace ohledně zpracování osobních údajů

Uživatel je oprávněn se kdykoli obrátit na Městskou část Prahu 20 s dotazem ohledně zpracování svých osobních údajů prostřednictvím emailové adresy informatika@pocernice.cz.

Cíl projektu Podnikatelé Prahy 20

Cílem projektu Podnikatelé Prahy 20, je bezúplatné zobrazení prezentace podnikatelů podnikajících v katastrálním území Prahy 20 - Horních Počernic.

 

Jak to celé funguje

Jste-li podnikatelem podnikajícím na území Horních Počernic, je možné se registrovat a následně přidat záznam o Vaší provozovně nebo činnosti.

Po úspěšné registraci a vytvoření uživatelského účtu, budete mít možnost vložit záznam, který pokud nebude obsahovat zásadní chyby nebo nevhodná sdělení, bude násedně schválen administrátorem portálu Praha20.info

Registrací nevzniká nárok na zobrazování Vámi vloženého záznamu.

 

Registrace

Registraci do portálu Praha20.info je možné provést, kliknutím na panel "Registrace" v horním menu webu. Na této stránce pokračujte kliknutím na tlačítko "Registrovat se". Formulář pro registraci obsahuje pouze pole, která jsou nezbytná pro registrace a jejich vyplnění je povinné, včetně souhlasu s GDPR a Obchodními podmínkami nabízených služeb portálu Praha20.info